Вектор Дата файл

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 2020-12-21
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 2020-12-21
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 2020-12-21
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 2020-12-21
Сум орон нутгийн эдэлбэр газар
Сум орон нутгийн эдэлбэр газар
Түгээмэл тархацтай тусгай зөвшөөрөл
Түгээмэл тархацтай тусгай зөвшөөрөл
Бусад хориглосон талбай Ус, усны эх, Ойн сав газар
Бусад хориглосон талбай Ус, усны эх, Ойн сав газар
Нөөцөд авсан газар
Нөөцөд авсан газар
Бичил уурхайн талбай
Бичил уурхайн талбай
Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар
Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар
Улсын төсвийн геосудалгааны талбай
Улсын төсвийн геосудалгааны талбай

Растер Дата файл

Монгол орны DEM файл
Монгол орны DEM файл
1:100000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:100000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:100000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:100000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:200000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:200000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:200000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:200000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:500000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:500000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:500000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:500000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:500000 масштабын Топо зураг эх файл-RU
1:500000 масштабын Топо зураг эх файл-RU
1:500000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-RU
1:500000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-RU

Бусад дата файл

Powerpoint Загвар

Программ Хангамж